Khối V chuẩn – Thước đo vuông

Khối V chuẩn – Thước đo vuông

11Cast Iron Surface Plate/Finishing Stadard
Xem thêm thông tin chi tiết: download

12Steel Parallel Blocks
Xem thêm thông tin chi tiết: download

13Cast Iron V Block
Xem thêm thông tin chi tiết: download

14Cast Iron V Block -Ground Finish
Xem thêm thông tin chi tiết: download

 

15Cast Iron Block With V Groove
Xem thêm thông tin chi tiết: download

16V Block With Magnet 
Xem thêm thông tin chi tiết: download

17Steel Square (AA Type)
Xem thêm thông tin chi tiết: download

18 Steel Square (DD Type)
Xem thêm thông tin chi tiết: 
download

 

19Precision Square With Metric Graduated Blade (C Type)
Xem thêm thông tin chi tiết: download

20Precision Square With Metric Graduated Blade (E Type)
Xem thêm thông tin chi tiết: download

21Heavy Duty Steel Square (HDD Type)
Xem thêm thông tin chi tiết: download

22Steel Square With Flush Mounted Beam
Xem thêm thông tin chi tiết: download

T-Square
Xem thêm thông tin chi tiết: download

Flange Square
Xem thêm thông tin chi tiết: download

I-Beam Type Precision Straight Edge
Xem thêm thông tin chi tiết: download

Rail Type Precision Straight Edge
Xem thêm thông tin chi tiết: download

27Steel Standard Straight Edge
Xem thêm thông tin chi tiết: download

28Steel Standard Straight Edge with Graduations
Xem thêm thông tin chi tiết: download

29Straight Edge Standard Type
Xem thêm thông tin chi tiết: download

30Straight Edge Beveled Type
Xem thêm thông tin chi tiết: download

 

31Hardened Parallel Clamp
Xem thêm thông tin chi tiết: download

Các sản phẩm đo cầm tay khác của Niigata Seiki: